Okolí

Všeobecné podmínky

(Stav: 31.11.2017)
 1. Obecné
  1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují na všechny smlouvy uzavřené mezi společností Lakegroup GmbH & Co. KG, Alte Landstraße 7, 78315 Radolfzell, zastoupenou Felixem Küsterem a Christianem Treutleinem (dále jen "provozovatel") a jejími smluvními partnery (dále jen "inzerenti" nebo "registrovaní uživatelé").
  2. Provozovatel neuznává VOP, které se odchylují od těchto Všeobecných obchodních podmínek - na základě výslovného souhlasu.
  3. Provozovatel je oprávněn tyto Všeobecné podmínky měnit z objektivně ospravedlnitelných důvodů (např. změny judikatury, právní situace, tržních podmínek) a s přiměřenou výpovědní lhůtou. Stávající uživatelé o tom budou informováni e-mailem. Pokud stávající zákazník ve lhůtě stanovené v oznámení o změně nevznese námitku, považuje se jeho souhlas se změnou za udělený. V oznámení o zamýšlené změně těchto VOP bude uvedena lhůta a důsledky námitky nebo její absence.
 2. Uzavření smlouvy výhradně s podnikateli
  1. Registrace uživatelského účtu a zveřejňování a inzerce provozoven, zboží a/nebo služeb je povolena výhradně podnikatelům jednajícím v postavení podnikatelů. Podnikatelem ve smyslu § 14 občanského zákoníku (BGB) je fyzická nebo právnická osoba nebo společnost s právní subjektivitou, která při uzavírání právního úkonu jedná v rámci své podnikatelské nebo samostatné profesní činnosti. Podnikatel neuzavírá žádné smlouvy se spotřebiteli. Veškeré ceny uvedené za inzerci obchodních míst na těchto stránkách jsou uvedeny bez zákonné DPH.
  2. Provozovatel je oprávněn kdykoli ověřit podnikatelský status svých smluvních partnerů. Za tímto účelem si může zejména vyžádat vhodné doklady od zákazníka. Pokud zákazník takové žádosti nevyhoví nebo má-li provozovatel indicie o nedostatku podnikatelského statusu, je provozovatel oprávněn od již uzavřené smlouvy odstoupit.
 3. Služby
  1. Provozovatel je poskytovatelem vyhledávacích služeb a katalogů a poskytuje platformu pod internetovou doménou www.wogibtswas.de (dále jen "platforma"), na které mohou obchodníci a poskytovatelé služeb nebo agentury (dále jen "inzerenti") inzerovat firmu nebo jednotlivé obory podnikání a v nich nabízené zboží nebo služby. Za tímto účelem může inzerent na platformě umístit bezplatnou i placenou inzerci (srov. o sazbách § 6 těchto VOP).
  2. Služba Provozovatele pouze poskytuje reklamní platformu. V tomto ohledu je Provozovatel provozovatelem portálu ve smyslu zákona o telemédiích. Provozovatel nevystupuje jako zprostředkovatel nebo makléř. Prostřednictvím platformy nejsou uzavírány žádné smlouvy se zákazníky obchodníků ani s jinými spotřebiteli. Provozovatel se žádným způsobem nepodílí na smlouvách uzavřených mezi obchodníkem a jeho zákazníkem v důsledku inzerátů. Jakákoli ustanovení odchylná od tohoto ustanovení (např. partnerské smlouvy) musí být s Provozovatelem dohodnuta zvlášť; na uzavření takové smlouvy není žádný nárok.
 4. Registrace a uzavření smlouvy
  1. Pro inzerování společnosti, oboru podnikání, zboží nebo služeb na platformě je třeba vytvořit na platformě uživatelský účet (uzavření smlouvy). Za tímto účelem musí být údaje požadované v registrační masce zadány pravdivě a úplně. Tato registrace představuje pouze nabídku na uzavření smlouvy s provozovatelem platformy. K přijetí smlouvy o užívání dochází aktivací uživatelského účtu.
  2. Uživatelský účet může vytvořit majitel inzerované společnosti nebo agentura pověřená podnikateli.
  3. Spotřebitelé si uživatelský účet registrovat nemohou. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoli zkontrolovat podnikatelský status registrovaných uživatelů.
  4. Pokud registraci provádí agentura pověřená podnikateli umístěním odpovídající reklamy na internetu, je tato agentura výhradním smluvním partnerem provozovatele. Smlouva s klienty agentury však nevzniká.
 5. Umístění inzerátů
  1. Při inzerování nové nabídky na platformě musí inzerent uvést všechny povinné informace (např. cenové složky včetně zákonné DPH) a další údaje o příslušném obchodě a zboží či službách v něm nabízených úplně a pravdivě. Obchodník přitom musí věnovat zvláštní pozornost tomu, aby nabídky byly umístěny v souladu se systémem klasifikace uplatňovaným na platformě (zejména kategorie výrobků a zeměpisná označení). Zejména popis by měl působit přitažlivě a seriózně. Odstrašující inzeráty, které by mohly zákazníky odradit od používání platformy obecně tím, že by ohrozily kredit celé platformy (např. pornografické nebo podvodné nabídky), jsou nepřípustné a provozovatel je může vymazat.
  2. Inzerent inzercí a nahráním obsahu ujišťuje, že nabídka splňuje zákonné požadavky (např. povinné informace) a že má veškerá práva k přenášenému obsahu. Vytváření nabídek, které nejsou založeny na skutečně existujícím objektu (návnadové nabídky), je zakázáno.
  3. Pokud se na platformě zaregistruje nebo je zaregistrován obchodník bez stálého sídla, nebude při standardním vyhledávání zohledněn.
  4. Pokud je inzerát vytvořen agenturou, agentura ručí za to, že inzerát vychází z odpovídající objednávky příslušného vlastníka společnosti.
  5. Provozovatel je oprávněn upravovat nabídky na platformě, pokud je to nezbytné pro jejich zobrazitelnost v kontextu některých prohlížečů nebo pro mobilní zobrazení.
 6. Ceny, termín a ukončení
  1. Obchodníci a poskytovatelé služeb si mohou objednat buď základní vstup zdarma, nebo zpoplatněný balíček s rozšířenými funkcemi a službami. Podrobnosti naleznete v tabulce cen a služeb.
  2. Cena balíčku nezávisí na tom, zda inzerent plně využije rezervovaný balíček (např. maximální počet možných produktů apod.). Pokud dojde k odstranění jednoho, několika nebo všech inzerátů inzerenta z platformy - ať už z jakéhokoli důvodu - nárok provozovatele na platbu za již rezervovaný balíček tím není dotčen; něco jiného platí pouze v případě, že provozovatel platformy odstranil inzerát(y) bez věcného nebo smluvního důvodu.
  3. Každý balíček rezervovaný zákazníkem představuje samostatnou smlouvu. Doba trvání balíčku je buď jeden, nebo dvanáct měsíců (doba trvání smlouvy). Ukončení smlouvy před uplynutím sjednané doby je vyloučeno. Právo na mimořádné ukončení smlouvy tím není dotčeno.>
  4. Balíček s dvanáctiměsíční dobou trvání musí být vypovězen nejméně jeden měsíc před uplynutím doby trvání smlouvy. Pokud není balíček vypovězen včas, prodlužuje se automaticky o dalších dvanáct měsíců po uplynutí doby trvání smlouvy.
  5. Balíček s dobou trvání jednoho měsíce musí být vypovězen nejméně 5 dní před koncem doby trvání smlouvy. Není-li balíček včas vypovězen, prodlužuje se automaticky o další měsíc po uplynutí jeho doby platnosti.
 7. Povinnosti registrovaných uživatelů
  1. Uživatel musí zajistit, aby jeho účet používal pouze on sám. Se svými přístupovými údaji a s údaji, které uložil, musí zacházet důvěrně a zajistit, aby k jeho údajům neměly přístup třetí osoby. Pokud uživatel tuto povinnost zaviněně poruší, odpovídá za případnou vzniklou škodu.
  2. Uživatel je povinen používat platformu pouze k určenému účelu (inzerce oborů podnikání, produktů a služeb) a při používání platformy dodržovat veškeré smluvní a právní předpisy. Jakékoli použití nad rámec účelu uživatelského vztahu je zakázáno. Uživateli je zejména zakázáno
   • Inzerovat nabídky s nepravdivými nebo zavádějícími informacemi;
   • inzerovat nabídky, které by mohly porušovat práva třetích stran (např. autorská práva, osobnostní práva nebo práva k ochranným známkám);
   • zveřejňovat nabídky, které porušují platné právní předpisy;
   • inzerovat nemorální, obscénní, pornografické nebo radikální nabídky;
   • obtěžovat nebo vyhrožovat jiným osobám nebo porušovat práva třetích stran;
   • posílat zprávy jiným uživatelům za jiným účelem než komunikace;
   • využívat data platformy pro vlastní komerční účely.
  3. Inzerent je povinen udržovat údaje poskytnuté při registraci vždy aktuální a zdržet se porušování těchto VOP a platných právních předpisů.
  4. Inzerent je povinen udržovat své nabídky aktuální a neprodleně je deaktivovat, pokud nabízené zboží/služby již nejsou k dispozici nebo obor podnikání již neexistuje.
  5. Porušení může vést k dočasnému zablokování a - v případě závažného porušení - ke smazání účtu.
 8. Hodnocení zákazníků a informační systém pro zákazníky
  1. Provozovatelé poskytují uživatelům platformy systém hodnocení zákazníků a systém informací o zákaznících. Zde mohou uživatelé platformy (spotřebitelé) hodnotit jednotlivé obchody nebo prodejny (systém hodnocení) nebo podávat návrhy na zboží a označovat zboží, které v obchodech existuje / existovalo nebo již neexistuje (informační systém pro zákazníky). Registrovaní obchodníci registrací souhlasí s tím, aby je uživatelé v rámci těchto systémů hodnotili nebo popisovali.
  2. Provozovatel nekontroluje obsah zveřejněný uživateli v rámci systémů informací o zákaznících a hodnocení a odpovídá za něj pouze v rámci své zákonné odpovědnosti provozovatele portálu.
 9. Práva na užívání zveřejněného obsahu
  1. Zveřejněním obsahu na platformě (s výjimkou firemních log nebo podobných chráněných značek) uděluje inzerent provozovateli bezúplatné, jednoduché právo na užití zveřejněného obsahu, které není prostorově, časově a obsahově omezeno. Provozovatel je zejména oprávněn reprodukovat, šířit a upravovat zveřejněná díla, údaje o produktech, popisy produktů, obrázky produktů nebo jiné informace o produktech či jejich části, jakož i je používat a reprodukovat pro reklamní účely v rámci platformy i mimo ni. Provozovatel je rovněž oprávněn použít obsah zveřejněný obchodníky v plném rozsahu, částečně a upravený či neupravený v rámci nabídek jiných obchodníků (např. k popisu podobných výrobků nebo kategorií výrobků) nebo umožnit jiným obchodníkům registrovaným na platformě použít tento obsah v rámci svých nabídek na platformě. Tato práva trvají i v případě, že inzerent stáhne příslušné nabídky z platformy, vypoví smlouvu s provozovatelem a/nebo se z platformy stáhne.
  2. Provozovatel zajistí, že je oprávněn a schopen převést výše uvedená práva a že neexistují žádná konfliktní práva třetích stran.
  3. Inzerent dále uděluje provozovateli právo použít zveřejněný obsah nebo jeho části (i ve spojení s jinými díly) k propagaci služeb provozovatele na platformě, na webových stránkách třetích stran, na portálech sociálních médií a ve všech dalších dostupných médiích. Inzerent uděluje Provozovateli Platformy veškerá práva k užití, která jsou k tomuto účelu nezbytná.
  4. Inzerent ujišťuje, že je oprávněn použít inzerovaný obsah pro plnění této smlouvy a že neexistují žádná práva třetích osob, která by byla v rozporu se smluvním užitím. Pokud inzerent není sám držitelem potřebných práv k zveřejněnému obsahu, musí zajistit, aby držitel práv souhlasil s užitím děl způsobem stanoveným ve smlouvě.
 10. Odpovědnost, záruka a odškodnění
  1. Provozovatel odpovídá inzerentovi za všechny smluvní, kvazismluvní a zákonné nároky, včetně nároků z deliktů, za škody a náhradu nákladů z jakéhokoli právního důvodu, a to bez omezení v případě úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti, úmyslného nebo nedbalostního ublížení na životě, zdraví nebo újmy na zdraví, na základě příslibu záruky, pokud není v tomto ohledu upraveno jinak, nebo na základě povinné odpovědnosti (např. podle zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku).
  2. Pokud Provozovatel z nedbalosti poruší podstatnou smluvní povinnost, je odpovědnost omezena na předvídatelnou škodu typickou pro danou smlouvu, pokud není odpovědnost podle tohoto článku neomezená. Podstatné smluvní povinnosti jsou povinnosti, které smlouva podle svého obsahu ukládá provozovatelům za účelem dosažení účelu smlouvy, jejichž splnění umožňuje především řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržení se může smluvní partner pravidelně spoléhat.
  3. Výše uvedená ustanovení o odpovědnosti se použijí i s ohledem na odpovědnost provozovatele za jeho zprostředkovatele a právní zástupce.
  4. Za obsah jednotlivých nabídek odpovídá v každém ohledu příslušný inzerent. Provozovatel nekontroluje správnost, aktuálnost a/nebo případné porušení zákona u nabídek. Provozovatel odpovídá třetím osobám pouze v rámci své zákonné odpovědnosti provozovatele portálu. Inzerent je povinen odškodnit provozovatele za případné nároky třetích osob - včetně nákladů na právní obranu v jejich zákonné výši - které jsou vůči provozovateli uplatněny na základě protiprávního jednání inzerenta. To platí zejména v případě užití bez potřebného souhlasu držitele práv.
  5. Provozovatel nezaručuje stálou dostupnost a přístupnost portálu.
 11. Ochrana osobních údajů
  1. Provozovatel nakládá s osobními údaji inzerentů důvěrně a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů. Údaje nebudou předávány bez výslovného souhlasu inzerenta nebo pouze v rámci nezbytného zpracování smlouvy. Další podrobnosti naleznete v prohlášení provozovatele o ochraně osobních údajů
  2. .
 12. Doložka o oddělitelnosti
  1. Pokud jednotlivá ustanovení těchto VOP jsou nebo se stanou neplatnými nebo nevymahatelnými, nemá to vliv na platnost ostatních ustanovení VOP. Neplatné nebo nevymahatelné ustanovení bude nahrazeno platným a vymahatelným ustanovením, jehož účinky se nejvíce blíží hospodářskému cíli, který smluvní strany neplatným nebo nevymahatelným ustanovením sledovaly. Výše uvedená ustanovení se přiměřeně použijí i v případě, že se smlouva ukáže jako neúplná.
 13. Závěrečná ustanovení
  1. S vyloučením Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží se použije právo Spolkové republiky Německo, pokud tato volba práva nevede k tomu, že by spotřebitel byl zbaven závazných norem na ochranu spotřebitele.
  2. Pokud jsou smluvními stranami obchodníci, je příslušný soud v našem sídle v Radolfzellu u Bodensee, pokud není pro spor stanovena výlučná příslušnost. To platí i v případě, že zákazník nemá bydliště na území Evropské unie.

© 2024, Wogibtswas / Locabee. Všechny názvy značek a ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků. Veškeré informace jsou bez záruky. Stav 20.06.2024 04:33:57

UP

Vyberte si zemi a jazyk

This page also exists in your language! english english | Close x